Bloemendaalse wethouder Ton van Rijnberk bezoekt enkele scholen op dag van de leerplicht

Foto: Charles Duijff

De redactie van Bloemendaal.nieuws.nl was bij het bezoek aan de Sparrenbosschool te Bennebroek.  Leerplichtambtenaren Rini Kuijk en Ed Woerdeman vergezelden wethouder Ton van Rijnberk bij het bezoek aan deze mooie school,  gelegen in de prachtige omgeving van Bennebroek dat deel uitmaakt van Bloemendaal..(klik op de foto hieronder om te vergroten)

Ed Woerdeman vertelde de leerlingen eerst alles over de leerplichtwet.  Ook mevrouw Rini Kuijk was betrokken bij deze informatieverstrekking en vertelde met name ook het nodige over haar taak van leerplichtambtenaar.  Belangrijk was de boodschap aan de leerlingen hoe waardevol het is om in onze vrije samenleving onderwijs te mogen- maar natuurlijk ook te moeten volgen.  De meeste leerlingen zijn zich daarvan ook bijzonder bewust.  Voorbeelden uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen werden genoemd,  waar kinderen soms helemaal geen onderwijs kunnen volgen en waar bovendien schaarste is van fatsoenlijke leermiddelen. (hieronder mevrouw Rini Kuijk) Hebben jullie weleens een baaldag?  Dat is normaal hoor.  Grote mensen die werken hebben dat ook weleens.  Mevrouw Kuijk en natuurlijk ook haar collega de heer Woerdeman houden zorgvuldig contact met de ouders van de kinderen.  Wanneer een leerling  regelmatig verzuimt probeert de leerplichtambtenaar altijd eerst zorgvuldig achter de oorzaak te komen.  Spijbelt een leerling doelbewust dan kan een boete worden opgelegd.  Meestal komt het gelukkig niet zo ver.  Gesproken werd ook over de schoolvakantieperioden,  waarbij ouders soms moeilijk hun vrije tijd daaraan kunnen aanpassen.  Een jongeman gaf een voorbeeld over zijn thuis,  waar zijn vader als piloot soms geen gebruik kan maken van de schoolvakanties.  Tijdens schoolvakanties zijn ook vakantiebestemmingen vaak heel duur,  omdat bijvoorbeeld verhuurders van vakantiehuisjes kun prijzen doelbewust verhogen gedurende die vakanties.  Volgens Ed Woerdeman wordt door de overheid wel voortdurend nagedacht over deze- en andere  praktische problemen binnen het onderwijs.  Wellicht worden in de nabije toekomst oplossingen bedacht.  Voor scholen is het tot op heden ondoenlijk om het bestaande systeem van vaste vakanties te veranderen.  Dat vraagt meer onderwijskrachten en dus ook meer geld.Wikipedia: De eerste leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900 en trad in werking op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuisblijven om het gezin te verzorgen.  De leerplichtwet van 1900 werd met 50-49 stemmen aangenomen, doordat een tegenstander (Francis David Schimmelpenninck) van zijn paard was gevallen en daardoor niet kon stemmen. Het paard is verstandiger dan zijn meester zeiden voorstanders van de leerplichtwet. Tegelijk lieten de liberalen het doodzieke Kamerlid Jacob Johan van Kerkwijk (1830-1901), die vóór zou stemmen, met een rijtuig naar Den Haag brengen. Vooral onder de christelijke partijen was verzet, omdat ze het bestaansrecht van christelijke scholen bij wet geregeld wilden hebben. Dit gebeurde pas bij de Grondwetswijziging van 1917 (het beroemde Artikel 23 van de Grondwet). De socialisten waren ook tegen de wet, maar dan omdat zij de wet niet ver genoeg vonden gaan. De leerplichtwet 1900 kende als speciale vorm van onderwijs ook nog het huisonderwijs (zoals dat in adellijke families toen nog voorkwam) als geldige vorm van onderwijs, mits door een bevoegde onderwijzer gegeven. Had dat huisonderwijs er niet in gestaan, dan zouden diverse Kamerleden tegen hebben gestemd. In 1969 werd een nieuwe leerplichtwet ingevoerd, vanaf dat moment heet de wet Leerplichtwet 1969. De leerplichtperiode werd verlengd naar 9 jaar. Verder werd bij wet een toezichthouder aangesteld (de leerplichtambtenaar), die op naleving van de leerplichtwet moest toezien, ter vervanging van de vroeger bestaande commissies tot wering van schoolverzuim.De leerlingen bleven tijdens de gehele bijeenkomst zeer betrokkenWikipedia: In 1975 werd de leerplichtperiode nog eens verlengd, naar 10 jaar en werd toegevoegd dat een kind na 10 jaar nog partieel leerplichtig (2 dagen per week) is tot en met het schooljaar waarin het kind 17 is geworden. Ook werd bepaald dat meerderjarigheid niet langer een criterium is om aan de leerplicht te ontkomen. Dit laatste werd toegevoegd omdat steeds meer allochtone meisjes voor hun 18e trouwden en zo voor de wet meerderjarig werden en niet langer leerplichtig waren. De partiële leerplicht werd veelal vervuld (als men niet naar een dagschool bleef gaan) op een vormingscentrum, waar veel maatschappijleer e.d. werd gegeven om de jongeren weerbaarder te maken. Velen ontdoken echter deze partiële leerplicht en werkgevers wilden geen jongeren van 16 aannemen omdat ze die 2 dagen in de week verlof moesten geven (en 17-jarigen 1 dag).  Per september 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs ingevoerd. Daarbij wordt de kleuterschool voor kinderen van 4 en 5 jaar samengevoegd met de lagere school tot de basisschool. Tegelijkertijd wordt het begin van de leerplicht vervroegd. Tot dan toe moesten de kinderen naar school aan het begin van het schooljaar als ze 6 jaar waren, of voor 1 oktober (de peildatum) 6 jaar zouden worden. Van die tijd af moesten kinderen naar school vanaf de eerste schooldag van de maand na de maand waarin ze 5 jaar worden.  Per 1 augustus 2007 is de partiële leerplicht vervallen.

Al met al een boeiende bijeenkomst op een mooie school waar aan de muur wel een heel bijzondere spar hangtTwee jongere scholieren deden mij uitgeleide en lieten nog trots een lokaal zienLink naar de website van de school

Home

Reacties